ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻫﻮﯾﺞ ﻭ ﭼﻐﻨﺪﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺷﻦ ﻧﺮﻡ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﭽﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

حتما برای شما هم پیش آمده که هویج را در یخچال گذاشته باشید و بعد از یکی دو روز هویجهایتان پلاسیده و بعضی مواقع حتی بلا استفاده شده باشد.

آخرین غذاهای ایرانی وفرنگی

نکات خانه داری و سلامتی

نوشیدنی ها